Staršovstvo

Staršovstvo

Nejvyšší rozhodovací pravomoc má sborové shromáždění členů sboru, konané nejméně jednou ročně, u nás svolávané obvykle v březnu. Průběžně sbor spravuje staršovstvo, které se schází jednou měsíčně.

Výroční sborové shromáždění

   7.50 - Bystřice nad Pernštejnem

   9.00 - Nové Město na Moravě

 10.45 - Blažkov

program:        

1) ověření presenční listiny

2) volby činovníků VSS

3) schválení programu VSS

4) volba O. Rumla

5) rozprava ke zprávám

6) výsledky hospodaření a rozpočet + návrh na převedení 200.000 Kč do Rezervního fondu

Zprávy ze staršovstva 3.1.2018

  • Petr Hladík představil staršovstvu možné varianty postupu ve věci sborového domu. Staršovstvo o nich vedlo diskuzi a dospělo k závěru, že na únorové schůzi připraví návrh pro sborové shromáždění.
  • V.Peňáz seznámil staršovstvo s platbami nájmu ve sborovém domě. Paní Vokounová má všechny platby vyrovnány. Pan Jež dluží tři měsíční nájmy a staršovstvo rozhodlo doručit mu okamžitou výpověď, protože byl na nedoplatky opětovně písemně upozorňován.

Zprávy ze staršovstva - 6.12.2017

  • Staršovstvo se dohodlo, že pro stanovení dalšího postupu v patové situaci ohledně sborového domu je třeba čas k vzájemným rozhovorům a proto tento bod odložilo na další schůzi.
  • P.Hladík dále jednal s vikáři o nabídce místa 2.faráře v našem sboru.
  • P.Teplý informoval staršovstvo o zajištění plošiny pro kácení stromů u blažkovského kostela a zájemci o dřevní hmotu.

Zprávy ze staršovstva 4.10.2017

  • Staršovstvo se zabývalo závěry sborového shromáždění, podle nichž má připravit a podat žádost z programu IROP na rekonstrukci sborového domu na sociální bydlení. Staršovstvo chce znovu mluvit se všemi sousedy. V.Peňáz připraví na tématické staršovstvo podklady pro výběr firmy, která žádost zpracuje. P.Teplý ověří právní  podmínky projektu a možností odvolání.
  • Další faráři oslovení nabídkou služby 2.faráře v novoměstském sboru zatím nereagovali. Staršovstvo se nyní soustředí na oslovení vikářů.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Staršovstvo