Zprávy ze staršovstva 3.1.2018

 • Petr Hladík představil staršovstvu možné varianty postupu ve věci sborového domu. Staršovstvo o nich vedlo diskuzi a dospělo k závěru, že na únorové schůzi připraví návrh pro sborové shromáždění.
 • V.Peňáz seznámil staršovstvo s platbami nájmu ve sborovém domě. Paní Vokounová má všechny platby vyrovnány. Pan Jež dluží tři měsíční nájmy a staršovstvo rozhodlo doručit mu okamžitou výpověď, protože byl na nedoplatky opětovně písemně upozorňován.
 • P.Hladík informoval staršovstvo o jednání s jedním z vikářů o možné kandidatuře na místo faráře našeho sboru. Během ledna by měl být domluven termín jeho představení ve sboru.
 • V.Hrouda navrhl, aby se staršovstvo již nyní  snažilo o zajištění bohoslužeb v druhé polovině tohoto roku. Spolu s P.Hladíkem a V.Zikmundem si vzali zajištění na starost.
 • V.Peňáz představil návrh P.Pleskačové na zábradlí ke schodišti na kůr novoměstského kostela. Návrh nyní zašle J.Tulisovi s žádostí o cenovou nabídku. Podle ní rozhodne staršovstvo o případné realizaci.
 • Hospodářská komise se sejde 17.1. v 16.30, aby sestavila návrh rozpočtu na základě výsledku hospodaření v roce 2017, které bylo nově vedeno v podvojném účetnictví.
 • Staršovstvo rozhodlo objednat letačky „Na cestě k samofinancování“, které připravil pražský seniorát, a rozeslat je členům sboru spolu s velikonočním sborovým dopisem.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o vývoji škodní události služebního automobilu. Pojišťovna vyhodnotila opravu jako nerentabilní a proto havarované auto nabídla v elektronické aukci. Kupce za ně zaplatil 33tis. Pojišťovna po stanovení tržní ceny automobilu před havárií doplatí zbylou částku jako pojistné plnění.
 • Staršovstvo rozhodlo o koupi nového služebního auta. Sbor zakoupí mírně ojetý automobil. Staršovstvo stanovilo kriteria pro nákup a V.Peňáz, P.Hladík a D.Šimek do příští schůze zjistí cenové nabídky od firem, které mají v okolí své zastoupení.
 • Staršovstvo zhodnotilo shromáždění o svátcích. Konstatovalo jejich dobré ohlasy a poděkovalo faráři za vysoké pracovní nasazení. Výše sbírek, které se při nich konaly, byla následující: pro oběti sexuálního násilí 3.686,-Kč; při vánoční hře – 16.355,-Kč; na bohoslovce 15.705,-Kč.
 • Staršovstvo kladně hodnotilo novoroční benefiční koncert pěveckých sborů. Výtěžek z dobrovolného vstupného pro neziskové organizace činí 13.659,-Kč (loni 11.200,-Kč).
 • Ekumenické shromáždění v Bystřici n/P domluvil Z.Šorm na 18.1. od 16.30.
 • Pokus o pozvání prezidentského kandidáta p.Drahoše byl neúspěšný.
 • Farnost CČSH ukončila nájemní smlouvu na pronájem presbyterny k bohoslužbám, protože se k nim její členové nescházeli.
 • Zpracování dotazníku, který mapuje stavební stav sborových budou, o něž požádalo ústřední představenstvo Jeronýmovy Jednoty, si vzali na starost delegáti JJ z našeho sboru (P.Hladík, V.Zikmund a P.Teplý) a V.Peňáz.
 • Informace o možnostech investování v rámci investiční strategie povšechného sboru (tj. v církevních investičních fondech) byla předána hospodářské komisi k posouzení.
 • Staršovstvo rozhodlo, že se bude ucházet o možnost zapůjčení výstavy „Reformace v českých zemích“ na září tohoto roku. Výstavu vytvořilo německé kulturní fórum střední a východní Evropy ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou k 500. výročí reformace a je dvojjazyčná.
 • Staršovstvo vyslovilo souhlas s účastí faráře Z.Šorma na farářském kurzu v Praze22.-26.ledna a sbor mu uhradí cestné.
 • V.Hrouda zastoupí faráře Z.Šorma při bohoslužbách 4.2., kdy bude s konfirmandy na seniorátním konfirmačním víkendu v Brně.
 • Příští schůze staršovstva se koná 7.2. v 18.00.