Prodej sborového domu

Prodej sborového domu

Na základě rozhodnutí sborového shromáždění ze dne 25. března letošního roku připravilo staršovstvo prodej sborového domu. Na svém červnovém jednání rozhodlo, že jediným kritériem prodeje bude cena. S touto podmínkou vyslovil předběžný souhlas také seniorátní výbor, který bude schvalovat kupní smlouvu. Sbor následně uzavřel s jihlavskou společností FORTIS smlouvu o uspořádání výběrového řízení formou dražby na určení nejvyšší nabídky pro sepsání kupní smlouvy. Veřejná dražba proběhne ve středu 3. října 2018 v presbyterně.

Vzhledem k tomu, že ve sborovém domě zůstalo velké množství věcí po posledních nájemnících organizuje staršovstvo brigádu na vyklízení sborového domu. Vítáme každé pomocné ruce. Sborový dům budeme vyklízet ve dnech 17. až 19. září vždy od 15:00. Sraz je u sborového domu. Přijďte v hojném počtu, velmi nám tím pomůžete.

Petr Hladík, kurátor sboru


Informace k výběrovému řízení formou dražby na určení nejvyšší nabídky pro sepsání Kupní smlouvy na nemovitost v k.ú. Nové Město na Moravě:

Předmětem výběrového řízení bude prodej tohoto nemovitého majetku:

1. Nemovité věci – sborový dům na ulici Leandra Čecha č.p. 345, pozemku parc. č. 199 a 200/2 (č.p. 345) o celkové výměře 738 m2 v obci a k. ú. Nové Město na Moravě – minimální kupní cena 2 300 000,- Kč vč. DPH

2. Termín prodeje: Výběrové řízení formou dražby na určení nejvyšší nabídky pro sepsání Kupní smlouvy na nemovitost v k.ú. Nové Město na Moravě (dále jen výběrové řízení) se bude konat

v Presbyterně evangelického kostela Nové Město na Moravě, Komenského náměstí 1341, 592 31

Nové Město na Moravě dne 03.10.2018 v 1700 hod.

3. Prohlídky pozemku se konají před vstupem do domu na adrese Leandra Čecha č.p. 345 a to:

25.09.2018 od 1700hod.  do 1900 hod.

26.09.2018 od 1700hod. do 1900hod.

4. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí - převedou na účet dražebníka vedeného u Sberbank CZ, a.s. č.ú.: 4 200057 704/6800 pod variabilním symbolem „rodné číslo účastníka výběrového řízení, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka výběrového řízení, jako právnické osoby popř. v hotovosti nejpozději do 1630 hod. v místě konání dražby jistinu ve výši 25 000,-Kč. Současně se všichni účastníci před výběrovým řízením prokáží platným dokladem totožnosti, právnické osoby pak i ověřeným výpisem z OR ne starším 1 měsíc, zástupci pak ověřenou plnou mocí a předloží kopii platebního příkazu, nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. číslo) za účelem případného vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nedají nejvyšší nabídku, se složená jistina do 10 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Těm, co složili jistinu v hotovosti se vrací ihned po skončení výběrového řízení. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny.

5. Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení končí podáním nejvyšší nabídky. O průběhu výběrového řízení bude sepsán protokol s uvedením pořadí zájemců dle výše jejich nabídek, který bude následně předložen staršovstvu Farního sboru a Seniorátnímu výboru Horáckého seniorátu ke schválení

6. V případě neuzavření kupní smlouvy se zájemcem prvním v pořadí tj. v případě, že schválený zájemce neuzavře kupní smlouvu v termínu do 30 ti dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu kupní smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny, se složená jistina zájemci/kupujícímu nevrací. Potom v takovémto případě nastupují na jeho místo další zájemci v sestupném pořadí uvedení v protokolu z výběrového řízení.

7. Kupní cena bude, na základě kupní smlouvy na příslušnou nemovitost, kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet dražebníka ve lhůtě do 30 ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.

Kupující hradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí z nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel.


Prodej nemovitosti - Sborový dům

Společnost FORTIS spol s r.o. , se sídlem Husova 46, 586 01 Jihlava, IČ 18198414

provádí výběrové řízení formou dražby na určení nejvyšší nabídky pro sepsání Kupní smlouvy na nemovitost - sborový dům na ulici Leandra Čecha č.p. 345, pozemků parc. č. 199 a parc. č. 200/2 na LV 1536 v k.ú. Nové Město na Moravě, v němž se nachází 2 bytové jednotky 3+1 a zahrada o výměře 738m2 . Dům byl postaven v roce 1928.

Vyvolávací cena 2 300 000 ,- Kč Odhadnutá cena 2 164 360,- Kč

Minimální příhoz 20 000,- Kč

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby a právnické subjekty, které složí jistinu ve výši 25 000,- Kč nejpozději do 1.10.2018 do 1700 hod. na účet 4200057704/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. nebo v hotovosti nejpozději do 1630 hod. v místě konání dražby a prokáží se platným dokladem totožnosti, právnické osoby ověřeným výpisem z OR ne starším 1 měsíc, zástupci pak ověřenou plnou mocí a dokladem totožnosti.

Prohlídky pozemku se konají před vstupem do domu na adrese Leandra Čecha č.p. 345 a to:

25.09.2018 od 1700  do 1900 hod a 26.09.2018 od 1700 do 1900hod.

Výběrové řízení se koná 03.10.2018 v 1700 hod.

v Presbyterně evangelického kostela Nové Město na Moravě, Komenského náměstí 1341,

592 31 Nové Město na Moravě

Bližší informace o výběrovém řízení na tel. 567 308 325, mob. 603 434 719.

O znalecký posudek a informace k výběrovému řízení žádejte na e-mailu: sekretarka@fortis.ji.cz