Po roce 1918

Kronika sboru zaznamenává o období po roce 1918 následující:

Cestující, kteří přijeli večerními vlaky od Brna a od Německého Brodu dne 27. října 1918, šeptali od osoby k osobě zprávu, že zítra 28. října 1918 bude prohlášena samostatnost Československé republiky...

Příští neděli 3. listopadu 1918 byly děkovné bohoslužby za naše národní a politické osvobození...

Ve dnech 16. a 17. prosince 1918 konal se v Praze generální sněm českých evangelíků reformovaných a luterských, na němž přijato spojení českých evangelíků reformovaných a luterských v jednu církev, kteráž přijala pojmenování „Českobratrská církev evangelická“...

V Bystřici nad Pernštejnem vykonány byly dne 7. září 1919 první služby Boží v místnosti Hospodářské školy za velké účasti asi 300 lidí. Kázání slova Božího vykonal farář Vincenc Vašíř. Zároveň ustavena kazatelská stanice. Služby Boží konány v prvních dobách v Hospodářské škole, později v záloženském hotelu...

Ve společné schůzi presbyterstva a zastupitelstva 15. srpna 1920 usneseno na místě bývalého pomníku císaře Františka Josefa I. postaviti památník Jana Amose Komenského. K úhradě výloh budiž uspořádán bazar, což se pak 8. září 1920 stalo. Bazar uspořádán částečně v parku u kostela, částečně v sále. Vydařil se znamenitě. Dne 11. října 1920 bylo započato nedvědickými kameníky s úpravou podstavce pomníku Komenského. Práce konaly se ve farské kůlně. Staré nápisy byly vytesány, nové vtesány. Na spodním kameni umístěn nápis: „Na tomto místě stál od r. 1784 až do r. 1898 evangelický reformovaný toleranční chrám Páně.“ Komenského pomník je v místě, kde stával stůl Páně ve starém kostele...

28. října 1920 bylo oslaveno 2. výročí republiky. Slavnostní kázání měl farář Vašíř. Při této oslavě bylo vzpomenuto všech padlých vůbec, padlých pak z našeho novoměstského sboru zvlášť. Jejich jména se stručnou zprávou o jejich smrti přečtena z kazatelny. Zároveň byli veřejně přivítáni legionáři, kteří přišli ke službám Božím ve svých uniformách. Každému legionáři podána se stiskem ruky kytice...

Ve schůzi presbyterstva dne 20. března 1921 byly zrušeny i pro dobu letní druhé dopolední služby Boží pro nedostatek varhaníků...

Na základě usnesení hřbitovního výboru novoměstského ze dne 3. dubna 1921 byly pořízeny nové máry s postříbřenými kalichy a palmetami polštářované. Při repartici nákladu na jednotlivé příslušníky hřbitova zdráhali se z jedné obce repartované částky splatiti. Bylo jim vzkázáno, že se při pohřbech zemřelých jejich obce nebude užívati nových mar, nýbrž starých opravených. To účinkovalo a částky byly vbrzku splaceny...

Právě v den svobody 28. října 1926 konala se slavnost posvěcení chrámu Páně v Blažkově...

V den svobody 28. října 1929 měl emeritní senior Josef Dobeš, odcházející po 52 leté věrné službě novoměstskému sboru na zasloužený odpočinek, své poslední kázání na rozloučenou. Téhož dne oslavil senior Josef Dobeš zlatou svatbu s věrnou svojí manželkou Jindřiškou, rozenou Žákovou, neteří faráře J. Karafiáta. Případný slavnostní akt při této příležitosti vykonal senior Vincenc Vašíř, jeho zeť...

V pondělí 10. 3. 1930 zesnul Josef Dobeš v Pánu. Při jeho pohřbu v pátek 14. března 1930 byla poprvé vnesena při pohřbu rakev do kostela. Až dosud se nevnášely rakve do kostela, nýbrž ponechávaly se ve věži. Ve schůzi 30. března 1930 se usneslo staršovstvo jednomyslně na změně dosud platného pohřebního řádu v ten smysl, že rakve zesnulých budou vnášeny do kostela...

Dne 18. září 1938 provedena volba II. faráře zdejšího novoměstského sboru. Byl zvolen Václav Kejř, dosavadní farář v Daňkovicích.