Kázání a nedělka - neděle 25. října 2020 - Zachee, jsem u tebe...

(Video s nedělkou je na konci této stránky.)


Kázání na text Lk 19,1-10 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. 4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. 5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." 6 On rychle slezl a s radostí jej přijal. 7 Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" 8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." 9 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. 10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."                                                      

Závěr příběhu o Zacheovi mi nikdy neseděl. Ne proto, že by mě nebralo, jak se Zacheem pohne Ježíšova blízkost. Ale nevycházely mi jeho sliby. Jak půlku svého majetku dá chudým a škody nahradí čtyřnásobně. Půlka rozdána a druhá půlka, i kdyby jen ze čtvrtiny nepoctivá, krát čtyři, jestli si rozumíme.

Ale ten příběh není o počtech, je o člověku jménem Zacheus, vrchním celníkovi ve městě jménem Jericho. Postavou malý, postavením ale docela vysoko, zřejmě i majetkem. Ale obyvatelé Jericha ho moc vysoko nestaví. Nejen proto, že je malé postavy, ale hlavně pro koho vybírá daně – pro římské okupanty. Prostě kolaborant, zaprodanec, zrádce a přisluhovač - kolik slov pro takové ještě i my dneska máme. Teď si ale ten malý velký muž usmyslel, že se půjde podívat na podivuhodného učitele, který se tudy ubírá. Zacheus poskakuje za zástupy, které se sešly, aby taky viděly, ale lidi v nich vrchnímu celníkovi ne náhodou ukazují záda. Tady nic nezmůžou peníze, postavení, dobré oko u římské věrchušky… Ale vrchní celník u toho nezůstane. Rozhodne se vylézt na strom, aby přece jen Ježíše uviděl. A ten, když na to místo dorazí, uvidí právě Zachea. A ne proto, aby se mu s celým městem vysmál, kdože tu leze jako malý kluk po stromech. Smích lidem ztuhne dřív, než se objeví, protože Ježíš se zastaví, celníka pozdraví a pozve se k němu domů – a Zacheus se toho pozvání chopí, slézá ze stromu a poskakuje kolem vzácné návštěvy jako dítě. A ten slavný učitel si to nechá líbit, už vstupují do kolaborantova domu a my zůstáváme venku, bez Zachea a důvodu k posměchu, bez Ježíše i bez večeře. Co to má znamenat? Copak Ježíš nepozná, co je to za člověka? (To nepozná, že zrovna tenhle je ten nejnevhodnější hostitel z celého Jericha?)

Ježíš se blíží Jeruzalému, vlastně už jen dny ho dělí od smrti. S učedníky mluví o svém utrpení, ví, do čeho jde, ví, že mu moc času nezbývá. Už by mohl být myšlenkami v Jeruzalémě a svůj zrak obracet jen ke své poslední cestě, která se krátí. Ale tady Jeruzalém musí ještě chvíli počkat – kvůli Zacheovi. Kvůli takovému, kterému se druzí rádi ve skrytu smějí a na veřejnosti se před ním krčí. Ale i takové Ježíš vidí, neposmívá se jim, ani je nesnižuje, jen postaví na zem a posadí se s nimi k jednomu stolu.

A tak Zacheus chystá doma večeři a snáší to nejlepší z domu. A brebentí něco o tom, že teď se přece změní, že tohle, to nečekal a: „už jsem myslel, že nikomu nestojím ani za slovo a návštěvu. A tedy desátek, co desátek, půlku majetku rozdám chudým a jestli jsem někoho ošidil, nahradím to dvojnásobně, ne čtyřnásobně! Já su tak šťastné…“

A vykladači všech dob si nad tím lámou hlavu a já na tom byl stejně tak. Že to jsou Zacheovy nereálné sliby a násobení tu nesedí. Ale dřív, než se tím budeme trápit a třeba i sčítáním svých vlastních dluhů a chyb, podívejme se na Ježíše a na to, co on v tu chvíli udělá. Ne, že by přitakal – svou minulost a své viny snadno přebiješ tučným šekem, ale přece jen poví, co považuje za nejdůležitější – Zachee, dnes přišlo spasení do tvého domu. Milost předchází a umožňuje nový život - i kdyby to účetně a početně nemělo hned vycházet…

Kdo by chtěl, najde tady nádherně klasické reformační schéma: nejprve milost, která vše předchází, Ježíšova blízkost a Boží oslovení: „Zachee, pojď z toho stromu, chci s tebou večeřet.“ - teprve jako odpověď poznání vlastního hříchu a účinná lítost, - a na to slova rozhřešení: „I toto je syn Abrahamův“. Ale kam se hrabe schéma na zelený strom života, s jeho příležitostmi, setkáními, rozhovory a společným jídlem. Co všechno se přece jen může stát. Co se snad děje…

Modlitba (Jana Širokého): Chválíme tě, Pane! Ani jednoho z nás jsi nepominul. Nenechal jsi nás sedět v skrýši vlastních zvyků a předsudků, ale všechny jsi nás zavolal. Přicházíš k nám, sedáš mezi nás, a tak nás svojí láskou proměňuješ. Prosíme, dej námi sílu, abychom nezůstali jen u jednoho obrácení, ale vždy znovu a znovu se obraceli za tebou, tvojí láskou měřili své skutky a tvojí pravdou svůj život. Nedovol, aby mezi nás znovu vstupovala nenávist, zášť a závist. Amen

Ohlášky: díky za pomoc s nahráním.

Kdo byste o pomoc stáli - donesení nákupu, o zavolání, o modlitbu - ozvěte se na faru.

Ve středu 28. října se uskuteční ekumenická modlitba za domov od 15.00 na ČT 2

Přímluvy (dle modlitby za domov): Všemohoucí Bože, doznáváme, že si nevážíme tvé laskavosti a péče, že dovedeme být pyšní, lakomí, že nedokážeme druhé přijímat jako ty nás přijímáš ve svém Synu. Prosíme tě i nás stavěj zpátky na zem, ukazuj nám cestu a veď nás k druhým…

Prosíme, vlij do našich srdcí lásku a naději, daruj nám v této nelehké době pokoj, posiluj nás v těžkých chvílích a osvoboď nás od strachu. Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy, buď útěchou všem, kteří trpí a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity…

Modlíme se za ty, kdo jako Zacheus jsou druhými přehlíženi. Myslíme na ty, ke kterým se druzí obracejí zády. Ať všichni ti malí na těle i na srdci jako byl Zacheus nacházejí tvou cestu, ať zahlédnou tebou nabízený záchranný kruh a dovedou se ho chytit. Prosíme za všechny, kteří nevědí kudy se dát, kteří mají klapky na očích a nevidí, co je v životě důležité…

Prosíme za osamělé, za nemocné, za hladovějící, za umírající, dávej jim sílu. Prosíme za přírodu, která je dobrým zdrojem našeho života a my si ji ne dost vážíme. Dej nám moudrost, abychom se o to, co jsi tu pro nás připravil, dokázali starat…

Žijeme v jednom společném domově, který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy. Děkujeme ti, že zde přebýváš s námi. Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky. V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána. Po jeho příkladu se také k tobě společně modlíme: Otče náš…

Poslání Žd 13,1-5  Bratrská láska ať trvá;  s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. … Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Požehnání (z liturgie franc.ref.církve): Jděte nyní a slovem i skutkem uvádějte ve známost evangelium, dělejte si starost o spravedlnost, lásku a pokoj. A žijte v naději setkání s Ježíšem Kristem mezi nejmenšími. A žijte v naději Božího navštívení. Amen                                               

Píseň 473 Vezmi, Pane, život můj


Nedělka: Zacheus