NEDĚLE DÍKČINĚNÍ

27. ŘÍJNA 2002

Hospodine, kterýž svlažujež hory z výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Dáváš, aby rostla tráva dobytku, a bylina ku potřebě člověku, abys tak vyvodil chléb z země, a víno, jenž obveseluje srdce člověka.
Žalm 104,13-15

Milé sestry, milí bratři,
svou vděčnost Hospodinu za všechny dary, které nám dává k obživě, vzdáme při bohoslužbách s vysluhováním svaté večeře Páně.

***

Bystřice nad Pernštejnem 7.50
Nové Město na Moravě 9.00
DPS Nové Město 10.35
Blažkov 14.00

 

V říjnu Vás navštíví sestry a bratři, kteří vybírají salární příspěvek. Prosíme, přijímejte je vlídně, konají s osobním nasazením dobrou věc pro celý sbor a celou církev.

Připomínáme Řád hospodaření církve, který o saláru mj. píše takto:
Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří...

Na hospodaření sboru nedostáváme odnikud žádné dotace. Stát zatím dotuje platy duchovních, nikoliv však hospodaření a provoz církve a sborů. Hospodaříme tedy společně, jako ve velké rodině.
Ročně odvádíme ústředí církve povinné platby. Především repartice a Personální fond. Celkem jen tyto povinné platby činí na každého z nás, kdo jsme členy našeho sboru, 214 Kč ročně.
Prosíme, vezměte toto číslo vážně. Pokud je salární příspěvek někoho z nás nižší než tato částka, dotují nás ostatní dárci.
Také proto je velmi obtížné s dosavadním salárím příspěvkem hospodařit. Zvláště, když ceny energie a služeb vzrůstají. Pokud myslíte, že by bylo dobré provoz sboru omezit, a tak hospodaření usnadnit, podejte návrh, jak. Která shromáždění zrušit, které nemovitosti prodat, atp.

Znovu Vaši pozornost obracíme k možnosti platit salár měsíčně trvalým příkazem z Vašeho účtu. Vždyť na salár odvede těch asi 30 členů sboru, kteří takto pravidelně platí, čtvrtinu celkové sumy salár, tedy toho, co dá dohromady všech 860 dárců.
Pokud se rozhodnete platit salár měsíčním trvalým příkazem, užijte jako variabilní symbol své rodné číslo.

Číslo sborového účtuje 1623731349/0800.

 

Staršovstvo sboru přijalo na své schůzi 24. 9. 2002 rezignaci sestry Simeony Zikmundové na místo kurátorky sboru.
Sestře Zikmundové děkujeme za její službu.
Nový kurátor - kurátorka zatím zvolena nebyla.

V těchto dnech dokončujeme malování našeho novoměstského kostela.
Kostel je krásný. Díky všem, kdo se na malování podíleli! Bratru Zdeňku Tatíčkovi za jeho každodenní přítomnost při malování kostela a mnohé zařizování, bratru Janu Teplému za organizaci finančního zabezpečení, sestře Petře Pleskačové za návrh barevnosti.

Díky všem vám, kdo jste přicházeli na brigády při stavbě lešení a jeho sundávání, při úklidu, za Vaše finanční dary. Sbírka darů na malování kostela pokračuje.

Děkujeme Bohu za to, že se smíme ke slyšení jeho slova shromažďovat v tak krásném prostoru.