1. Petrova 1,17-19 Tečna mezi Kristovým utrpením a námi. (Velký pátek)

Víte přece, že jste z prázdnoty svého života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. 1 Petrova 1,17-19

Ježíš přišel z Galileje přes Samaří do Jeruzaléma. Byly velikonoce. Slavil se svým učedníky velikonoční večeři, lámal chléb, podával kalich. Petrovi sdělil, že jej během nastávající noci 3x zapře. V zahradě Getsemanské se modlil, když jej přišli zatknout. Jidáš je vedl. Brzy ráno jej vyslýchali a Petr který čekal venku na nádvoří jej 3x zapřel. Jidáš litoval svého činu, zahodil odměnu a oběsil se. Ježíš stál před Pilátem, ten jej nakonec vydal na smrt. Vojáci se Ježíšovi smáli a dělali si z něj surovou legraci. Pak jej vedli na smrt, Ježíšův kříž přinutili nést Šimona z Kyrény. Ukřižovali ho a spolu s ním dva povstalce, jednoho po Ježíšově pravici a druhé po levici. Smáli se mu, proč nesestoupíš, když jsi jiným uměl pomoci, pomoz sám sobě. V poledne nastala tam po vší zemi. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš ? Bože můj Bože můj, proč jsi mne opustil? A zemřel.

Jak se nás dnes týká to, co se stalo kdysi dávno o velikonocích v Jeruzalémě?

1. Byli jsme vykoupeni.
2. Čím ? kým jsme byli vykoupeni?
3. Život kolem nás nemusí být prázdný.

Ad 1. Byli jsme vykoupeni.
Můžeme aspoň na chvíli odložit myšlenky na to, co je třeba zařídit, co je třeba stihnout. Můžeme kolem sebe udělat místo, abychom slyšeli důležitou zprávu. Bůh, který v těle přišel na tuto zemi, zemřel. Nebyla jiná možnost, jak dát člověku život. Nebyla jiná možnost, jak překonat sílu zla. Nebyla jiná síla, která by člověka vrátila zpět Bohu. Nebyl jiný způsob, jak otevřít člověku Boží prostor a Boží čas. Jen tento jediný způsob Bohu zůstal. Obětovat svého syna. Obětovat sám sebe. Tak i učinil. Kristus umřel na kříži.
Tak nám dal život. Tak překonal sílu zla. Tak nás vrátil zpět k Bohu. Tak otevřel Boží prostor a Boží čas. Ježíšova smrt dává do pohybu toto dílo záchrany. Vzkříšení v neděli pak potvrzuje, že se podařilo.

To slyšme. To pusťme do svých uší, do svých hlav, do svých srdcí a duší. To se stalo. Byli jsme vykoupeni. Žádná podmínka - mohli bychom být. Byli jsme vykoupeni.

Ad 2.
Čím, kým jsme byli vykoupeni?
Kristem a jeho převzácnou krví. Existuje na světě něco vzácnějšího? Asi ne. Není dražší věc, vzácnější materiál, něco co by mělo větší hodnotu. Kristova krev je vzácnější než stříbro a zlato. Zlato a stříbro jsou vzácné, mohou dobře sloužit. Ale nelze od nich čekat záchranu. Na to nestačí. To neumí. Žádný materiál nezpůsobí vykoupení. Žádný materiál nepřekoná zlo, nevrátí k Bohu, neotevře život.
Obětovaný život Božího syna je mocí a silou, která vykoupí člověka.

Ad 3. Život kolem nás nemusí být prázdný.
To že jsme byli vykoupeni Kristem a jeho krví znamená, že máme svou váhu. Máme svou cenu. Jsme pro Boha někdo, na kom mu záleží. Proč by dával výkupné nezměřitelné hodnoty za něco, co pro něj žádnou hodnotu nemá? Máme před Bohem velkou cenu. Já, vy, ti kdo sedí kolem nás i ti, kdo nesedí. Máme před Bohem velkou cenu. Ne kvalitou svého života. Ale Kristovou krví. Ta zhodnocuje, ta tvoří naši cennost a hodnotu.

A pokud jsme byli vykoupeni z prázdnoty, pak to znamená, že nyní kolem nás něco je. Není kolem nás prázdno. Co je kolem nás? Co? Především ti ostatní, kdo jsou Kristem obmyti a z prázdnoty života vytrženi. Lidé. Oni jsou kolem nás stále, ale možná až pochopíme jakou mají cenu před Bohem, možná až tehdy si jich začneme lépe všímat. Přestanou nám na nich vadit malichernosti, najdeme odvahu ptát se, proč jsou takoví, jací jsou. Přestaneme jim podsouvat, jací by měli být a začneme je brát takové jací jsou. A pak se život naplní. Přestane být prázdný.

Ježíš přišel z Galileje přes Samaří do Jeruzaléma. Byly velikonoce. Byl ukřižován a zemřel.
Jak se nás to dnes týká? Velmi.
Byli jsme vykoupeni.
Byli jsme vykoupeni vzácnou krví Kristovou ? a to dává hodnotu nám i těm kolem nás.
A proto život kolem nás je plný.
Ježíš přišel z Galileje přes Samaří do Jeruzaléma. Byly velikonoce. Byl ukřižován a zemřel.
Jak se nás to dnes týká? Velmi.
Byli jsme vykoupeni.
Byli jsme vykoupeni vzácnou krví Kristovou ? a to dává hodnotu nám i těm kolem nás.
A proto život kolem nás je plný.